0,00 RSD

Vasa korpa:

artikala: 0

cart

Reklamacije

Reklamacije i Saobraznost

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da proizvod nije ispravan ili nedostaje neki od naručenih proizvoda, molimo vas da nas odmah kontaktirate, telefonom na 064/2417-115 ili putem e-mejla office@juniorshop.rs, kako bi započeli proceduru reklamacije.  

 

Vrlo je bitno da pošiljku pregledate neposredno nakon isporuke jer reklamacije na oštećenja pristigle robe, koje budu prijavljene nakon perioda od 24 sata od isporuke nažalost nećemo moći da reklamiramo kod kurirske službe sa kojom imamo potpisan ugovor, ako je oštećenje nastalo u toku transporta do vaše adrese.

 

Ukoliko nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku molimo vas da kontaktirate servis čije kontakte možete naći na garantnom listu. Ukoliko ne postoji garantni list, jer ne postoji garancija proizvodjača u tom slučaju na osnovu saobraznosti kontaktirajte nas kako bi Vam uputili reklamacioni list.

 

Molimo vas da račun i garanciju (ukoliko artikal poseduje garanciju proizvodjača) obavezno čuvate dok traje garantni period jer bez njih nećete moći da ostvarite uslove iz garancije. Ukoliko niste dobili garantni list, kontaktirajte nas pa ćemo Vam dostaviti kontakt podatke ovlašćenog diistributera.

 

Ukoliko proizvod iz nekog razloga ne možete da sklopite ili prilikom korišćenja ustanovite da neki od delova ne mogu adekvatno da se uklope u druge predvidjene delove, molim Vas da ništa ne pokušavate ekstremnom upotrebom sile, jer ukoliko dodje do fizičkog oštećenja robu nećemo moći da vratimo ovlašćenom distributeru, niti ćemo moći shodno tome da uvažimo takvu reklamaciju.

 

Da bi bila vraćena, roba mora biti u originalnoj ambalaži u kojoj je kupljena.

 

Ukoliko robu vraćate, molimo Vas da robu prethodno slikate i pošaljete nam istu na e mail kako bi imali dokaz o tome kako je roba izgledala pre slanja, a ukoliko dodje do eventualnog oštećenja prilikom transporta od strane kurirske službe.

 

U slučaju da reklamirani proizvod nismo u mogućnosti da zamenimo novim zbog rasprodaje zaliha izvršićemo vam povrat novca na vaš tekući račun.

 

Jednostrani raskid


Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor.

 

Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

 

 Vraćanje robe - Odustanak od kupovine   Osnovne informacije

 

Poštovani kupci, prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014), kupovina preko našeg prodajnog Internet sajta smatra se prodajom na daljinu.

U slučaju prodaja na daljinu, Zakon ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora (kupovine) u roku od 14 dana od dana kada je primio proizvod (Član 29. Zakona). Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine.

Odustanak od kupovine može se desiti zato što kupljeni proizvod ne odgovara karakteristikama i opisu na sajtu, ako je neispravan, ako nije ispunio očekivanja kupca u pogledu funkcionalnosti ili iz bilo kog drugog razloga bitnog za kupca a sam kupac ne mora da obrazloži razlog vraćanja.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera koji su otpečaćeni nakon isporuke (Član 37. Zakona).

 

Povraćaj robe

Odustanak od kupovine kupac počinje popunjavanjem obrasca za odustanak od kupovine koji se svakom kupcu dostavlja u pisanom obliku prilikom same kupovine ili ga kupac može skinuti sa našeg sajta, odštampati na štampaču i popuniti.

 

Podaci koje kupac unosi u obrazac su:

podaci o samom kupcu – ime i prezime, adresa, broj kontakt telefona, e-mail adresa podaci o kupovini – datum zaključenja ugovora/porudžbenice, datum isporuke robe, datum slanja obrasca za odustanak, broj fiskalnog isečka, naziv robe koju vraćarazlozi odustanka – kupac ne mora da navede razloge odustanka od kupovinekupac, takođe, bira način na koji želi da mu se vrati novac i to poštanskom uputnicom ili direktnom uplatom na račun u banci; kupac je obavezan da se izjasni o načinu vraćanja novca; u slučaju da se novac vraća uplatom na bankovni račun, kupac unosi u obrazac podatke o svom bankovnom računu i banci gde je račun otvorenKupac, zatim, šalje obrazac na adresu za prijem izjava a osoba zadužena za prijem obrazaca će prijem obrasca potvrditi elektronskim i/ili pisanim putem. Uz potvrdu će biti priloženo i uputstvo za povraćaj robe.

U skladu sa Članom 35. Zakona:

kupac je dužan da trgovcu vrati robu u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe (dakle, vraća robu o svom trošku) kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe

 

U skladu sa Članom 34. Zakona:

trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robuVraćena roba mora da sadrži sve elemente koje je kupac preuzeo prilikom isporuke: sam proizvod, pripadajuće delove, delove iz kompleta (ako se uz robu dobijaju i dodatni delovi), zatim kompletnu dokumentaciju, uputstva, originalno pakovanje, transportne elemente koji služe za zaštitu i sve ostale elemente pakovanja i robe.

 

Proizvod mora biti bez fizičkih oštećenja, očišćen od tragova korišćenja i uredno spakovan kao prilikom isporuke kupcu. Naša firma ne može da snosi odgovornost za oštećenja robe koja su nastala nestručnim ili nenamenskim korišćenjem isporučene robe i u tom slučaju kupac će biti u obavezi da nadoknadi nastalu štetu.

 

Kupac robu može vratiti kuriskom službom. Osetljivu i lako lomljivu robu kupac mora osigurati od oštećenja. Po prijemu robe koja je vraćena, zadužena lica pregledaće detaljno sve elemente i utvrditi ispravnost robe. U slučaju da je roba vraćena kao neispravna ili oštećena, kupac će biti odmah obavešten i pristupiće se rešavanju problema. U slučaju da je roba ispravna i neoštećena, novać će kupcu biti uplaćen na tekući račun u banci po izboru kupca ili upućen poštanskom uputnicom na kupčevu adresu. 

 

Preuzmite obrazac zaodustanak od kupovinePovrat kupljene robe

Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Troškove slanja robe na servis ili njihove zamene, snosi kupac.

 

  

 

Saobraznost robe - Trgovac odgovara za saobraznost, koja je postojala u trenutku prelaska rizika u roku od 2 godine  - što je imperativna odredba - s tim da se u prvih 6 meseci pretpostavlja da je nedostatak postojao od početka (osim pri određenoj prirodi robe i nedostatka). Navedeno znači da će, u zavisnosti od vrste robe, posebno ugovorenih zahteva potrošača i drugih okolnosti konkretnog slučaja, kao i posebnih predugovornih obaveštenja koja je trgovac dužan da pruži potrošaču, saglasno čl. 16. i 51. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) trgovac odgovarati dve godine.

Uslovi saobraznosti iz člana 51. Zakona predviđaju, između ostalog, u tački 3) da roba ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste. Saobraznost, dakle, predstavlja ispravno funkcionisanje robe, usklađenost sa ugovorom i opravdanim očekivanjima - koja su prirodno drugačija u slučaju potrošnog materijala i robe čiji je rok upotrebe ili vek trajanja kraći od dve godine. Trgovac po članu 55. Zakona odgovara za saobraznost robe u roku od dve godine, pri čemu u prvih šest meseci važi zakonska pretpostavka da je nesaobraznost postojala od početka, shodno prirodi robe i nedostatka. Dakle, za saobraznost "potrošnog materijala" i robe koja je po svojoj prirodi takva da ne može da traje dve godine (npr. baterija) u zavisnosti od drugih okolnosti konkretnog slučaja, trgovac ne može biti u položaju po kome bi odgovarao.

Garancija predviđena članom 56. Zakona predviđa da trgovac i proizvođač mogu da garantuju za svoju robu ili uslugu posebnom izjavom koja predstavlja dodatni, voljni korak trgovca, kojim se potrošaču mogu obećati posebne pogodnosti, ali isključivo više u odnosu na zakonske odredbe.

Posebno je članom 57. Zakona predviđena zabrana zloupotrebe reči garancija i prekršajna sankcija, što znači da se garancijom ne mogu uticati, menjati ili prikazivati kao posebna pogodnost prava koja potrošač ima na osnovu saobraznosti robe. Znači, garancija nije obavezan element, ali ukoliko je trgovac iznese, odgovaraće za navedeno u izjavi.

Na osnovu člana 58. Zakona, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju trgovcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 54. i 56. Zakona. Potrošač izjavljuje reklamaciju trgovcu ukoliko se pojavi nesaobraznost robe u ugovoru ali takođe i u slučaju da postoji dodatna ugovorna garancija. U bilo kom od ova dva slučaja trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču. Kod saobraznosti robe (zakonska garancija), trgovac je dužan da u roku od 8 dana odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom rešenja. U skladu sa ugovornom i dodatnom prirodom garancije predviđene Zakonom, davalac garancije može da bude kako trgovac, tako i proizvođač. Potrošač, nezavisno od toga ko je davalac garancije, podnosi prigovor iz člana 58. Zakona trgovcu. U slučaju da je davalac garancije proizvođač, trgovac je dužan da prijavu potrošača prosledi davaocu garancije i da u odgovoru potrošaču saopšti da će davalac garancije u skladu sa garancijskom izjavom rešiti reklamaciju. Zakon se primenjuje na sve proizvode, bez obzira na način njihove isporuke ili kako se oni čine dostupnim potrošačima (uz naknadu ili bez naknade, uključujući i prodaju na daljinu i elektronsku trgovinu).

 


Saobraznost

 

 Ukoliko u karakteristikama ili opisu proizvoda nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. 

 

 


Posetite Juniorshop.rs na portalu ShopMania
tret